Behov for våre tjenester? Benytt vårt bestillingsskjema.

Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon for levering av masser

AF Decom har tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven på Sjetnan Nedre i Trondheim kommune.  Sjetnan Nedre er et deponi for inerte masser.  Aktuelle avfallstyper vil i hovedsak være rivningsavfall og lett forurensede jordmasser som tilfredsstiller kravene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II pkt. 2.1.1 og 2.1.2.  I avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II pkt. 2.1.2 er det oppgitt maksimal innhold av organiske parametre som ikke kan overskrides ved levering til deponiet. Grensene på organiske parametre samsvarer ikke med Klif’s sine tilstandsklasser for forurenset grunn (jfr. publikasjon TA-2553/2009), derfor har vi spesifisert grenseverdiene nedenfor:

  1. Grenseverdier for organiske parametere som skal deponeres på deponiet kan ikke overskride følgende grenseverdier for totalinnhold av organiske parametere:

Parameter

Verdier

Totalt organisk karbon (TOC)

3 %

Benzen, Toulen, etylbenzene og xylener (BTEX)

6 mg/kg

Polyklorerte bifenyler (7 kongenerer av PCB)

1 mg/kg

Mineralolje (C10-C40)

500 mg/kg

Polyaromatiske hydrokarboner (Sum PAH16)

20 mg/kg

Benso(a)pyren

2 mg/kg

  1. Det er ikke behov for utlekkingstester dersom tungmetallnivåene ikke overstiger tilstandsklasse 1 med mer enn 50% og massene er kun forurenset med hensyn på organiske forbindelser.
  2. For leveranser med tungmetaller i nivå over ren jord (tilstandsklasse 1 + 50%) skal det foreligge utlekkingstester.  Massene skal tilfredsstille grenseverdiene i Avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, pkt. 2.1.1, se vedlegg 1 til dette brevet.
  3. Før levering skal det utfylles et deklarasjonsskjema (jfr. vedlegg 2) hvor det utføres en basiskarakterisering av avfallet samt at analyseresultatene sammenstilles opp mot Klifs tilstandsklasser.  Analyserapportene fra laboratoriet skal vedlegges.
  4. All dokumentasjon skal oversendes elektronisk, i pdf-format.

 

Bekreftelse på godkjenning deponi Rimol.

 Godkjenning fra Trondheim kommune, delegasjonssak FBR ETT 5097/11 av 25.10.2011

 Godkjenning fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, ref. 2011/88- 472 av 26.05.2011

© 2019 Rimol Miljøpark | Utviklet av Orega